Մենք արդեն տեղափոխել ենք` 22,975,635 կգ 3,485,000 կմ․

Հեռ` +(374) 41 27-07-07
+(374) 10 27-07-07

Մեզ հետ, հեռավորությունը խոչընդոտ չէ, այլ հնարավորություն.

Հավելված

«Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
հուլիսի 30-ի N 865-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄՕՐԵՆՔՈՎՍԱՀՄԱՆՎԱԾԿԱՐԳՈՎԱՆՀԱՏՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐՉՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂՖԻԶԻԿԱԿԱՆԱՆՁԱՆՑԿՈՂՄԻՑՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻԱԿՆՀԱՅՏԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ

Ապրանքի ծածկագիրն ըստ
ԱՏԳ ԱԱ-ի

Ապրանքի համառոտ բնութագիրը

Սույն չափը գերազանցող մասը համարվում է ապրանքների ակնհայտ առևտրային քանակություն

01

Կենդանի կենդանիներ

3 հատ

0105

Ընտանի կենդանի թռչուններ, հավեր, բադեր, սագեր, հնդկահավեր

50 հատ(գլուխ)

02

Միս և մսի սննդային ենթամթերքներ

30 կգ

03

Ձկներ և խեցգետնանմաններ, կակղամորթեր և ջրային այլ անողնաշարավորներ

30 կգ

0301-0304, 0306

Ձկներ, ծովամթերք (բացառությամբ թառափազգի ձկների խավիարի)

5 կգ

04

Կաթնամթերքներ, թռչնի ձու, բնական մեղր, կենդանական ծագման սննդամթերքներ` այլ տեղում չհիշատակված կամ չներառված

30 կգ

0407

Թռչնի ձու կեղևով, թարմ, պահածոյացված կամ եփած

150 հատ

05

Կենդանական ծագում ունեցող մթերքներ` այլ տեղում չհիշատակված կամ չներառված

30 կգ

06

Կենդանի ծառեր և այլ բույսեր, սոխուկներ, արմատներ և բույսերի նմանատիպ այլ մասեր, կտրված ծաղիկներ և դեկորատիվ կանաչ

15 հատ` յուրաքանչյուր տեսակից
կամ
50կգ

07

Բանջարեղեն և որոշ ուտելի արմատապտուղներ և պալարապտուղներ

50 կգ յուրաքանչյուր տեսակից

08

Ուտելի մրգեր և ընկույզներ, ցիտրուսային մշակաբույսերի և սեխի կեղևներ և կճեպներ

50 կգ յուրաքանչյուր տեսակից

09

Սուրճ, թեյ, մատե կամ պարագվայական թեյ և համեմունքներ

15 կգ

10

Հատիկաբույսեր

50 կգ

11

Ալրաղացաձավարային արդյունաբերության արտադրանք, ածիկ, օսլա, ինուլին, հացահատիկային սոսնձանյութ

50 կգ

12

Յուղատու սերմեր և պտուղներ, այլ սերմեր, պտուղներ և հատիկներ, դեղաբույսեր, բույսեր տեխնիկական նպատակների համար, ծղոտ և անասնակեր

50 կգ

13

Դոժխեժ բնական չմաքրված, բուսախեժեր, խեժեր և այլ բուսական հյութեր և լուծամզուքներ (էքստրակտներ)

50 կգ

1302 11 000 0

Ափիոն

0

14

Հյուսածո արտադրանքի պատրաստման համար բուսական նյութեր, բուսական ծագում ունեցող այլ մթերքներ` այլ տեղում չհիշատակված կամ չներառված

50 կգ

15

Կենդանական կամ բուսական ծագում ունեցող ճարպեր և յուղեր և դրանց ճեղքումից ստացվող նյութեր, պատրաստի սննդայուղեր, բուսական կամ կենդանական ծագում ունեցող մոմեր

50 կգ

16

Պատրաստի մթերքներ մսից, ձկից կամ խեցգետնանմաններից, կակղամորթերից կամ ջրային այլ անողնաշարավորներից

30 կգ

1604 31 000 0,
1604 3200

Թառափազգի ձկների խավիար և դրա փոխարինիչներ

ԵՏՄ ոչ անդամ պետություններից՝ 250գր, ԵՏՄ անդամ պետություններից՝ 2 կգ

17

Շաքար և հրուշակեղեն շաքարից

20 կգ

1701

Շաքար

50 կգ

170410

Ծամոն, պատված կամ չպատված շաքարով

1 կգ

18

Կակաո և դրանից մթերքներ

20 կգ

19

Պատրաստի մթերքներ հացաբույսերի հատիկներից, ալյուրից, օսլայից կամ կաթից, հրուշակեղենի արտադրանք ալյուրից

20 կգ

20

Մթերք` բանջարեղենի, մրգերի, ընկույզների կամ բույսերի այլ մասերի վերամշակումից ստացվող

20 կգ

21

Սննդամթերք` տարբեր

20 կգ

22

Ալկոհոլային, ոչ ալկոհոլային խմիչքներ, քացախ

ԵՏՄ ոչ անդամ պետություններից՝ 3լ 18 տարինլրացածմեկանձիհամար, ԵՏՄ անդամ պետություններից՝ 5լ 18 տարին լրացած մեկ անձի համար 

23

Սննդաարդյունաբերության մնացորդներ և թափոններ, կենդանիների համար պատրաստի կերեր(բացառությամբՀՀկառավարության 2015 թվականիփետրվարի 5-ի N 90-Նորոշման 2-րդհավելվածի 1-ինկետումնշվածները)

20 կգ

24

Ծխախոտ և ծխախոտի արդյունաբերական փոխարինողներ

1 կգ

2402

Սիգարներ, ծայրը կտրած սիգարներ, սիգարելլաներ (բարակ սիգարներ) և սիգարետներ` ծխախոտով կամ դրա փոխարինիչներով`
սիգարներ`
սիգարելլաներ
սիգարետներ (ֆիլտրով կամ առանց ֆիլտրի)

200 սիգարետկամ 50 սիգար (սիգարիլլաներ) կամ 250 գրամծխախոտ, կամնշվածարտադրատեսակներիապրանքատեսականին, ոչավելի, քան 250 գրամընդհանուրքաշով` 18 տարինլրացածմեկֆիզիկականանձիհաշվարկով

25

Աղ, ծծումբ, հող և քար, ծեփագործական նյութեր, կիր և ցեմենտ

50 կգ

250100

Կերակրի աղ

5կգ

2515

Մարմար, տրավերտին կամ կրաքարային տուֆ, էկաուսին և այլ կրաքարեր հուշարձանների կամ շինարարության համար 2,5 գ/սմ3 կամ ավելի տեսակարար կշռով, և ալեբաստր, խոշոր կոտորակված կամ չկոտորակված, սղոցված կամ չսղոցված, կամ այլ եղանակով բլոկների կամ ուղղանկյուն (ներառյալ` քառակուսի) սալերի մասնատված

 ԵՏՄ ոչ անդամ պետություններից 50 կգ, իսկ ԵՏՄ անդամ պետություններից 1000 կգ

2516

Գրանիտ, ծիրանաքար, բազալտ, ավազաքար և այլ քարեր` հուշարձանների կամ շինարարության համար, խոշոր կոտորակված կամ չկոտորակված, սղոցված կամ չսղոցված, կամ այլ կերպ բլոկների կամ ուղղանկյուն (ներառյալ` քառակուսի) սալերի մասնատված

 ԵՏՄ ոչ անդամ պետություններից 50 կգ, իսկ ԵՏՄ անդամ պետություններից 1000 կգ

26

Հանքաքար, մոխիր, խարամ

0

27

Հանքային վառելիք, նավթ և նավթավերամշակման արտադրանք, բիտումացված նյութեր, հանքային մոմեր

50 կգ

2710 12 41,
2710 19 42

Բենզին և դիզելային վառելիք

10 լիտր

2711 11 000 0

2711 21 000 0

գազ բնական հեղուկացված և գազանման վիճակում

100 մ3

28

Անօրգանական քիմիայի արտադրանք, թանկարժեք մետաղների, հազվագյուտ մետաղների, ռադիոակտիվ տարրերի (էլեմենտների) և իզոտոպների օրգանական և անօրգանական միացություններ

0

29

Օրգանական քիմիական միացություններ

0

30

Դեղագործական արտադրանք

 ՀՀ կառավարության որոշմամբ հաստատված կարգով և ցանկով

31

Պարարտանյութեր

50 կգ

32

Դաբաղման և ներկման լուծամզուքներ (էքստրակտներ), տանիններ և դրանց ածանցյալներ, ներկանյութեր, պիգմենտներ և այլ ներկող նյութեր, ներկեր ու լաքեր, մածիկներ և այլ մաստիկա, թանաք, տպագրական ներկ, տուշ

20 կգ

33

Եթերայուղեր և ռետինոիդներ, օծանելիքային, կոսմետիկական և հարդարման միջոցներ, բացառությամբ ներքևի տողերի

1 կգ

3303 00

Օծանելիք և հարդարաջուր

5 հատ` յուրաքանչյուրից

3304

Կոսմետիկական, դիմահարդարման և մաշկի խնամքի համար միջոցներ (բացի դեղամիջոցներից), ներառյալ միջոցներ` արևաթխության համար կամ արևաթխության դեմ, մանիկյուրի և պեդիկյուրի միջոցներ

6 հատ` յուրաքանչյուր ապրանքային ենթադիրքից

3305

Միջոցներ մազերի համար

6 հատ` յուրաքանչյուր ապրանքային ենթադիրքից

3306

Բերանի խոռոչի և ատամների հիգիենայի միջոցներ, ներառյալ ատամնապրոթեզների ֆիքսացման փոշիներն ու մածուկները, միջատամային տարածքները մաքրելու թելեր, անհատական փաթեթավորմամբ, մանրածախ վաճառքի համար

6 հատ` յուրաքանչյուր ապրանքային ենթադիրքից, բայց 8 հատից ոչ ավելի

3307

Միջոցներ` սափրվելուց առաջ կամ հետո օգտագործելու համար, անհատական օգտագործման հոտազերծիչներ, լոգանքի բաղադրություններ, մազահեռացման միջոցներ և այլ պարֆյումերային, կոսմետիկական և հարդարման միջոցներ` այլ տեղերում օգտագործելու համար, բուրումնավետ, հականեխիչ հատկություններով կամ առանց դրանց

6 հատ` յուրաքանչյուր ապրանքային ենթադիրքից, բայց 8 հատից ոչ ավելի

34

Օճառ, մակերևութային ակտիվ օրգանական նյութեր, լվացող միջոցներ, օծող նյութեր, արհեստական և պատրաստի մոմանյութեր, մաքրման կամ փայլեցման համար բաղադրություններ, մոմեր և նմանատիպ արտադրանք, ծեփման համար մածուկներ, պլաստիլին, «ատամնաբուժական մոմ» և գիպսի հիմքով ատամնաբուժական բաղադրություններ

10 կգ` յուրաքանչյուր ապրանքային ենթադիրքից,

35

Սպիտակուցային նյութեր, վերափոխված (մոդիֆիկացված) օսլաներ, սոսինձներ, խմորիչներ (ֆերմենտներ)

5 կգ

36

Պայթուցիկ նյութեր, պիրոտեխնիկական արտադրանք, լուցկի, հրակիր համահալվածքներ, որոշ այրվող նյութեր

0

3605 00 000 0

Լուցկի` բացառությամբ 3604 ապրանքային դիրքի պիրոտեխնիկական արտադրանքի

100 տուփ

37

Լուսանկարչական և կինո-ապրանքներ

10կգ

38

Քիմիական այլ արտադրանք

ԵՏՄ ոչ անդամ պետություններից 0, իսկ ԵՏՄ անդամ պետություններից 5կգ

39

Պլաստմասսա և պլաստմասսայե արտադրանք

30 կգ

3922

Պլաստմասսայե լոգնոցներ, ցնցուղներ, կոնքեր ջրի հոսքի համար, կոնքեր լվացվելու համար, բիդեներ, զուգարանակոնքեր, դրանց համար նստոցներ ու կափարիչներ, ջրաթափ բաքեր և համանման սանիտարատեխնիկական ապրանքներ

1 հատ` յուրաքանչյուրից

40

Կաուչուկ, ռետին և դրանցից իրեր

10կգ

4011, 4012, 4013

Օդաճնշական ռետինե անվադողեր, դողածածկաններ և ռետինե օդախցիկներ

5 հատ` յուրաքանչյուր դիրքից

41

Անմշակ կաշվե հումք (բացի բնական մորթուց) և կաշի

5 հատ բայց ոչ ավել քան 20մ2

42

Իրեր կաշվից, թամբի սարքեր և լծասարքեր, ճամփորդական պարագաներ, կանացի պայուսակներ և դրանց համանման ապրանքներ, կենդանիների աղիներից իրեր (բացի շերամաորդի մանրաթելից)

4 հատ` յուրաքանչյուր ենթադիրքից, բայց 20 հատից ոչ ավելի

43

Բնական և արհեստական մորթի, դրանից իրեր

Յուրաքանչյուր ենթադիրքից 1 հատ, բայց 4 հատից ոչ ավելի

44

Փայտանյութ և դրանից արտադրատեսակներ, փայտածուխ

50 կգ

4402

Փայտածուխ (ներառյալ ածուխը՝ կճեպից կամ ընկույզներից ստացված)՝ շեղջաքարացված ( արմրափայտ ծ) կամ չշեղջաքարացված (չագլոմերացված)

ԵՏՄ ոչ անդամ պետություններից 50 կգ, իսկ ԵՏՄ անդամ պետություններից 200կգ

4403, 4406, 4407, 4408

Անտառանյութեր՝ չմշակված, կեղևը կամ մատաղ շերտը հեռացրած կամ չհեռացրած կամ կոպիտ եզրատաշած կամ չեզրատաշած, Փայտակոճեր երկաթուղային կամ տրամվայի գծերի համար, անտառանյութեր՝ երկայնակի սղոցմամբ կամ ճեղքմամբ, ռանդմամբ կամ կեղևահանմամբ ստացված, ռանդմամբ, հղկմամբ մշակված կամ չմշակված, ճակատային միացումներով կամ առանց դրանց, 6 մմ-ից ավելի հաստությամբ, երեսապատման թերթեր (ներառյալ` շերտավոր փայտանյութի մասնատումից ստացված թերթերը)` սոսնձած նրբատախտակի կամ նույնանման շերտավոր փայտանյութի համար, և այլ անտառանյութեր՝ երկայնակի սղոցմամբ կամ ճեղքմամբ, ռանդմամբ կամ կեղևահանմամբ ստացված, ռանդմամբ, հղկմամբ մշակված կամ չմշակված, ճակատային միացումներով կամ առանց դրանց, 6 մմ-ից ոչ ավելի հաստությամբ

ԵՏՄ ոչ անդամ պետություններից 50, իսկ ԵՏՄ անդամ պետություններից 2մ3

45

Խցան և դրանից իրեր

50 կգ

46

Ծղոտից և հյուսելու համար այլ նյութերից իրեր, զամբյուղային և հյուսածո իրեր

50 կգ

47

Խյուս` փայտանյութից կամ այլ թելքավոր ցելյուլոզային նյութերից, վերականգնված թուղթ կամ ստվարաթուղթ (թղթի թափոններ)

50 կգ

48

Թուղթ և ստվարաթուղթ, իրեր թղթե զանգվածից, թղթից կամ ստվարաթղթից

20 կգ

49

Տպագրված գրքեր, թերթեր, պոլիգրաֆիական արդյունաբերության վերարտադրություններ և այլ արտադրանք, ձեռագրեր, մեքենագիր տեքստեր և պլաններ

50 կգ

50

Մետաքս

20 կգ

51

Բուրդ, կենդանիների նուրբ կամ կոշտ մազ, ձիու մազից մանվածք և գործվածք

20 կգ

52

Բամբակ

20 կգ

53

Այլ բուսական տեքստիլ թելեր, թղթե թելեր և գործվածք թղթե թելերից

20 կգ

54

Քիմիական թելեր

20 կգ

55

Քիմիական մանրաթելեր

20 կգ

56

Բամբակ, թաղիք կամ նրբաթաղիք և չգործված կտորեղեն, հատուկ մանվածք, լարաններ, ճոպաններ, պարաններ

20 կգ

57

Գորգեր և հատակի այլ մանածագործական ծածկոցներ

24 մ2

58

Հատուկ գործվածքներ, թափակար նրբախավով գործվածքներ, ժանյակներ, գոբելեններ, զարդարման նյութեր, ասեղնագործվածքներ

20 կգ

5804 10

Շղարշ և այլ ցանցահյուս պաստառներ

15 կգ

59

Մանածագործական նյութեր, ներծծված ծածկույթով կամ երկտակված, տեխնիկական նշանակության մանածագործական արտադրանք

20 կգ

60

Տրիկոտաժե պաստառներ մեքենայագործ կամ ձեռագործ

20 կգ

61

Տրիկոտաժե հագուստի իրեր և պարագաներ մեքենայագործ կամ ձեռագործ

50 կգ

62

Հագուստի իրեր և պարագաներ, բացի մեքենայագործ կամ ձեռագործ տրիկոտաժեղենից

50 կգ

63

Այլ պատրաստի մանածագործական արտադրանք, լրակազմեր, հագուստ և մանածագործական արտադրանք` նախկինում օգտագործված, լաթեղեն

50 կգ

64

Կոշկեղեն, զանկապաններ և նմանատիպ իրեր, դրանց մասեր

10 զույգ

6406

Կոշիկի մասեր

10 կգ

65

Գլխարկներ և դրանց մասեր

10 հատ

66

Անձրևային հովանոցներ, արևապաշտպան հովանոցներ, ձեռնափայտեր, ձեռնափայտ աթոռներ, ճիպոտներ, ձիավարության մտրակներ և դրանց մասեր

4 հատ` յուրաքանչյուր ենթադիրքից, բայց 20 հատից ոչ ավելի

67

Մշակված փետուրներ և բմբուլ, իրեր` փետուրներից կամ բմբուլից, արհեստական ծաղիկներ, մարդու մազերից պատրաստված իրեր

10 կգ

68

Արտադրանք քարից, գիպսից, ցեմենտից, ասբեստից, փայլարից կամ նմանատիպ նյութերից

ԵՏՄ ոչ անդամ պետություններից 50 կգ, իսկ ԵՏՄ անդամ պետություններից 1000 կգ

69

Խեցեգործական արտադրատեսակներ

ԵՏՄ ոչ անդամ պետություններից 50 կգ, իսկ ԵՏՄ անդամ պետություններից 200 կգ

70

Ապակի և ապակուց պատրաստված արտադրատեսակներ

50 կգ

7101

Մարգարիտ բնական կամ կուլտիվացված, մշակված կամ չմշակված, սորտավորված կամ չսորտավորված

0,5 կգ, բայց ոչ ավելի քան 25 հազ. դոլարին համարժեք դրամ

7102

Ադամանդ մշակված կամ չմշակված, բայց չշրջանակված կամ չամրացված

0

7103

Թանկարժեք (բացի ադամանդից) և կիսաթանկարժեք քարեր, մշակված կամ չմշակված, բայց չշրջանակված կամ չամրացված

մինչև 1 կարատ, կամ 1 կարատից բարձր 1 հատ, բայց ոչ ավելի քան 25 հազ. դոլարին համարժեք դրամ

7104

Թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք քարեր, արհեստական, մշակված կամ չմշակված, սորտավորված կամ չսորտավորված

մինչև 1 կարատ, կամ 1 կարատից բարձր 2 հատ, բայց ոչ ավելի քան 25 հազ. դոլարին համարժեք դրամ

7113
7114
7115
7116

Ոսկյա և արծաթյա իրեր

յուրաքանչյուր դիրքից 3 հատ, բայց ոչ ավելի քան 25 հազ. դոլարին համարժեք դրամ

7117

Ոչ թանկարժեք զարդեղեն (բիժուտերիա)

10 հատ

7118

Մետաղադրամներ

10 հատ

72

Սև մետաղներ

50 կգ

73

Արտադրատեսակներ սև մետաղից

  50 կգ

74

Պղինձ և արտադրատեսակներ պղնձից

50 կգ

75

Նիկել և արտադրատեսակներ նիկելից

25 կգ

76

Ալյումին և արտադրատեսակներ ալյումինից

50 կգ

78

Կապար և ապրանքներ կապարից

50 կգ

79

Ցինկ և ապրանքներ ցինկից

50կգ

80

Անագ և ապրանքներ անագից

50 կգ

81

Այլ ոչ թանկարժեք մետաղներ, մետաղակերամիկա, ապրանքներ դրանցից

0

82

Ոչ թանկարժեք մետաղներից պատրաստված գործիքներ, դանակներ, գդալներ և պատառաքաղներ, դրանց մասեր`

50 կգ

83

Ոչ թանկարժեք մետաղներից այլ արտադրատեսակներ

50 կգ

84

Միջուկային ռեակտորներ, կաթսաներ, սարքավորումներ և մեխանիկական հարմարանքներ, դրանց մասեր, բացառությամբ.

0

8402

Շոգեկաթսաներ կամ այլ շոգեարտադրող կաթսաներ (բացի կենտրոնական ջեռուցման ջրակաթսաներից, որոնք կարող են արտադրել ցածր ճնշման գոլորշի), ջրային կաթսաներ՝ գերտաքացուցիչներով

1 հատ

8403 (բացառաությամբ՝ 8403 10)

Կենտրոնական ջեռուցման կաթսաներ՝ բացի 8402 ապրանքային դիրքում նշված կաթսաներից

1 հատ

8403 10

կաթսաներ

ԵՏՄ ոչ անդամ պետություններից 0, իսկ ԵՏՄ անդամ պետություններից 1 հատ

8404

Օժանդակ սարքավորումներ, որոնք օգտագործվում են 8402 կամ 8403 ապրանքային դիրքերում նշված կաթսաների հետ (օրինակ` ջերմօգտագործիչներ, շոգեգերտաքացուցիչներ, մրի հեռացուցիչներ, գազային վերաօգտագործիչներ), կոնդենսատորներ՝ շոգեջրային կամ այլ շոգեուժային կայանքների համար

25 կգ

8405 (բացառությամբ՝ 8405 90 000 0)

Գազագեներատորներկամշոգեգեներատորներ՝մաքրիչկայանքներովկամառանցդրանց. ացետիլենայինգազագեներատորներևնույնանմանգազագեներատորներ՝մաքրիչկայանքներովկամառանցդրանց.

ԵՏՄոչանդամպետություններից 0, իսկԵՏՄանդամպետություններից 1 հատ

8405 90 000 0

 Մասեր գազագեներատորների կամ շոգեգեներատորների՝ մաքրիչ կայանքներով կամ առանց դրանց. ացետիլենային գազագեներատորների և նույնանման գազագեներատորների՝ մաքրիչ կայանքներով կամ առանց դրանց

50 կգ

8406 (բացառությամբ 8406 90)

Ջրային շոգետուրբիններ և այլ շոգետուրբիններ

ԵՏՄ ոչ անդամ պետություններից 0, իսկ ԵՏՄ անդամ պետություններից 1 հատ

8406 90

 Մասեր ջրային շոգետուրբինների և այլ շոգետուրբինների

50 կգ

8407

Կայծային բռնկմամբ ներքին այրման շարժիչներ՝ մխոցի պտտվող կամ հետադարձ-առաջընթաց շարժմամբ.

ԵՏՄ ոչ անդամ պետություններից 0, իսկ ԵՏՄ անդամ պետություններից 1 հատ

8408

Սեղմումով բոցավառվող ներքին այրման մխոցային շարժիչներ (դիզելներ և կիսադիզելներ).

ԵՏՄ ոչ անդամ պետություններից 0, իսկ ԵՏՄ անդամ պետություններից 1 հատ

8409

Մասեր՝ բացառապես կամ հիմնականում 8407 կամ 8408 ապրանքային դիրքում ընդգրկված շարժիչների համար նախատեսված

25 կգ

8410 (բացառությամբ 8410 90 000)

Հիդրավլիկ տուրբիններ, ջրային անիվներ և կարգավորիչներ դրանց համար.

ԵՏՄ ոչ անդամ պետություններից 0, իսկ ԵՏՄ անդամ պետություններից 1 հատ

8410 90 000

Մասեր՝ ներառյալ կարգավորիչներ, հիդրավլիկ տուրբինների, ջրային անիվների և կարգավորիչների.

50 կգ

8411

Շարժիչներ` տուրբոռեակտիվ և տուրբոպտուտակային, այլ գազային տուրբիններ

0

8412

Այլ շարժիչներ և ուժային կայանքներ

0

8413

Պոմպեր հեղուկային, ծախսաչափերով կամ առանց դրանց. հեղուկների վերհաններ

2 հատ

8413 91 000

8413 92 000 0

Մասեր պոմպերի հեղուկային, ծախսաչափերով կամ առանց դրանց. հեղուկների վերհաններ

50 կգ

8414

Պոմպեր օդային կամ վակուումային, օդային կամ գազային կոմպրեսորներ և օդափոխիչներ, օդափոխիչ կամ վերաշրջանառու օդաքաշ թասակներ կամ պահարաններ` օդափոխիչներով, ֆիլտրերով կամ առանց ֆիլտրերի

2 հատ

841490

Մասեր պոմպերի օդային կամ վակուումային, օդային կամ գազային կոմպրեսորներ և օդափոխիչներ, օդափոխիչ կամ վերաշրջանառու օդաքաշ թասակներ կամ պահարաններ` օդափոխիչներով, ֆիլտրերով կամ առանց ֆիլտրերի

50կգ

8415

Օդորակման համար նախատեսված կայանքներ՝ շարժիչային օդափոխիչով և օդի ջերմաստիճանն ու խոնավությունը փոխելու համար սարքերով սարքավորված՝ ներառյալ օդորակիչները, որոնցում խոնավությունն առանձին չի կարգավորվում

2 հատ

841590

Մասեր օդորակման համար նախատեսված կայանքների՝ շարժիչային օդափոխիչով և օդի ջերմաստիճանն ու խոնավությունը փոխելու համար սարքերով սարքավորված՝ ներառյալ օդորակիչները, որոնցում խոնավությունն առանձին չի կարգավորվում

50 կգ

8416

Բոցամուղներ հեղուկ վառելիքի համար, փոշիացված պինդ վառելիքի համար կամ գազային հրածորաններ. մեխանիկական հնոցներ` ներառյալ դրանց մեխանիկական կրակակալ ճաղացանցերը, մեխանիկական մոխրահեռացուցիչները և նույնանման սարքվածքներ

1 հատ

8418

Էլեկտրական կամ այլ տիպերի սառնարաններ, սառցարաններ և այլ սառնարանային կամ սառցարանային սարքավորումներ. ջերմային պոմպեր՝ 8415 ապրանքային դիրքում ընդգրկված օդորակման կայանքներից բացի

2 հատ

8419 (բացառությամբ 8419 90)

Արդյունաբերականկամլաբորատորմեքենաներ, սարքավորումներ՝էլեկտրականկամոչէլեկտրականտաքացմամբ (բացառելով 8514 ապրանքայինդիրքումընդգրկվածվառարանները, ջեռուցիչխցերըևայլսարքավորումներ)՝ջերմաստիճաններիփոփոխմանհետևյալգործընթացներումնյութերիմշակմանհամար՝տաքացում, եփում, տապակում, թորում, բազմաթորում, մանրէազերծում, պաստերիզացում, շոգեհարում, չորացում, շոգեախտահանում, կոնդենսացումկամսառեցում՝բացառությամբկենցաղայիննպատակներովօգտագործվողմեքենաներիուսարքավորումների, հոսանուտևկուտակային (ունակային) ջրատաքացուցիչներ՝ոչէլեկտրական.

1 հատ

8419 90

Մասեր արդյունաբերական կամ լաբորատոր մեքենաների, սարքավորումների՝ էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական տաքացմամբ (բացառելով 8514 ապրանքային դիրքում ընդգրկված վառարանները, ջեռուցիչ խցերը և այլ սարքավորումներ)՝ ջերմաստիճանների փոփոխման հետևյալ գործընթացներում նյութերի մշակման համար՝ տաքացում, եփում, տապակում, թորում, բազմաթորում, մանրէազերծում, պաստերիզացում, շոգեհարում, չորացում, շոգեախտահանում, կոնդենսացում կամ սառեցում՝ բացառությամբ կենցաղային նպատակներով օգտագործվող մեքենաների ու սարքավորումների, հոսանուտ և կուտակային (ունակային) ջրատաքացուցիչներ՝ ոչ էլեկտրական.

50 կգ

8422

Սպասք լվացող մեքենաներ, սարքավորումներ՝ շշեր կամ այլ տարողություններ լվանալու կամ չորացնելու համար, սարքավորումներ՝ շշեր, բանկաներ լցնելու, խցանելու համար, արկղեր, պարկեր և այլ տարողություններ փակելու, դրանք կնքելու և պիտակավորելու համար, սարքավորումներ՝ շշերի, բանկաների, պարկուճների (տյուբիկների) և նույնանման տարողությունների՝ կափույրներով կամ կափարիչներով հերմետիկ խցանափակման համար, այլ սարքավորումներ՝ փաթեթավորման կամ փաթաթման համար (փաթեթավորման նյութերի ջերմանստեցմամբ ապրանքի փաթաթման սարքավորումները), սարքավորումներ՝ ըմպելիքներ գազավորելու համար

0 հատ

8422110000

Կենցաղային աման լվացող մեքենաներ

2 հատ

8423

Սարքավորումներ՝ կշռելու համար (բացի 0,05 գ կամ ավելի զգայնություն ունեցող կշեռքներից)՝ ներառյալ ապրանքի զանգվածը հաշվարկող և վերահսկող մեքենաները, որոնք գործարկվում են կշռվող ապրանքի ծանրության ուժով, մանրակշռաքարեր՝ բոլոր տիպերի կշեռքների համար

0

8423101000

Կենցաղային կշեռքներ

2 հատ

8424

Մեխանիկական սարքեր (ձեռքի կառավարումով կամ առանց դրա)` հեղուկների և փոշիների ցրման համար, հեղացիրներ և նմանատիպ սարքեր

2 հատ` յուրաքանչյուրից

8425

Վերհան բազմաճախարակներ և վերհաններ՝ բացի սկիպային վերհաններից, կարապիկներ և կաբեստաններ, ամբարձիչներ (դոմկրատներ)

1 հատ

8426 12 000

շարժական վերհան ֆերմաներ՝ անվավոր շարժամասով և սայլակավոր բեռնիչներ

ԵՏՄ ոչ անդամ պետություններից 0, իսկ ԵՏՄ անդամ պետություններից 1 հատ

8427

Ավտոբեռնիչներ եղանավոր բռնիչով, այլ բեռնիչներ՝ համալրված վերհան կամ բեռնիչ-բեռնաթափիչ սարքավորումներով

ԵՏՄ ոչ անդամ պետություններից 0, իսկ ԵՏՄ անդամ պետություններից 1 հատ

8429

Բուլդոզերներ (մղաններ)` ոչ դարձկեն և դարձկեն հարթաշերեփով, ուղեհարթիչներ, հարթիչներ, կեռաշերեփներ (սկրեպերներ), մեխանիկական բահեր, էքսկավատորներ, միաշերեփ բեռնիչներ, տոփանիչ մեքենաներ և ճանապարհային գլանիվներ, ինքնագնաց

ԵՏՄ ոչ անդամ պետություններից 0, իսկ ԵՏՄ անդամ պետություններից 1 հատ

8430 20 000 0

գութանային և ռոտորային ձյունամաքրիչներ

ԵՏՄ ոչ անդամ պետություններից 0, իսկ ԵՏՄ անդամ պետություններից 1 հատ

8431 10

Մասեր՝ նախատեսված 8425 ապրանքային դիրքի մեքենաների կամ մեխանիզմների համար

50կգ

8432

Գյուղատնտեսական մեքենաներ` այգիներում կամ անտառներում հողի նախապատրաստման և մշակման համար, թավալուկներ` սիզամարգերի կամ սպորտհրապարակների համար

1 հատ` յուրաքանչյուրից

8433

Մեքենաներ կամ մեխանիզմներ գյուղատնտեսական կուլտուրաները հավաքելու կամ կալսելու համար՝ ներառյալ մամլիչ-հասկահավաքները, ծղոտը կամ խոտը հակավորող մամլիչները. խոտհնձիչները կամ սիզամարգերի հնձիչները. ձվեր, պտուղներ կամ գյուղատնտեսական այլ մթերքներ մաքրելու, տեսակավորելու կամ տրամաչափարկելու համար մեքենաներ՝ բացի 8437 ապրանքային դիրքում ընդգրկված մեքենաներից

ԵՏՄ ոչ անդամ պետություններից 0, իսկ ԵՏՄ անդամ պետություններից 1 հատ

8434

Կթելու համար սարքվածքներ և ապարատներ, կաթը մշակելու և վերամշակելու համար սարքավորումներ

ԵՏՄ ոչ անդամ պետություններից 0, իսկ ԵՏՄ անդամ պետություններից 1 հատ

8435

Մամլիչներ, ջարդիչներ և նույնանման սարքավորումներ՝ գինեգործության, սիդրի, մրգահյութերի կամ նույնանման ըմպելիքների արտադրության համար

ԵՏՄ ոչ անդամ պետություններից 0, իսկ ԵՏՄ անդամ պետություններից 1 հատ

8436

Սարքավորումներ՝ գյուղատնտեսության, այգեգործության, անտառատնտեսության, թռչնաբուծության կամ մեղվաբուծության համար՝ ներառյալ սերմեր աճեցնելու համար սարքավորումները` մեխանիկական կամ տաքացնող սարքվածքներով, այլ. ինկուբատորներ՝ թռչնաբուծության համար և բրուդերներ

ԵՏՄ ոչ անդամ պետություններից 0, իսկ ԵՏՄ անդամ պետություններից 1 հատ

8437

Մեքենաներ՝ սերմեր, հացահատիկներ կամ չոր լոբազգի կուլտուրաներ մաքրելու, տեսակավորելու կամ տրամաչափարկելու համար. սարքավորումներ՝ ալրաղացի արդյունաբերության համար կամ հացահատիկների կամ չոր լոբազգի կուլտուրաների մշակման համար՝ բացի գյուղատնտեսական ֆերմաներում օգտագործվող սարքավորումներից

ԵՏՄ ոչ անդամ պետություններից 0, իսկ ԵՏՄ անդամ պետություններից 1 հատ

8443

8442 ապրանքային դիրքում ընդգրկված թիթեղների, գլանների և այլ տպագրական ձևերի միջոցով տպագրության համար օգտագործվող տպագրական մեքենաներ, միացված կամ չմիացված այլ տպիչներ, պատճենահան ապարատներ և ֆաքսիմիլային ապարատներ, դրանց մասերն ու պարագաները

1 հատ

8450

Լվացքի մեքենաներ` կենցաղային կամ լվացքատների համար՝ ներառյալ քամիչ սարքվածքով համալրված մեքենաները

 1 հատ

8451

Սարքավորումներ (8450 ապրանքային դիրքում ընդգրկված մեքենաներից բացի)՝ մանվածքը, գործվածքները կամ պատրաստի մանածագործական արտադրատեսակները լվանալու, մաքրելու, քամելու, չորացնելու, արդուկելու, մամլելու (ներառյալ նյութերի ջերմասևեռակման համար մամլիչները), սպիտակեցնելու, ներկելու, ապրետավորելու, վերջնամշակելու, ծածկապատելու և տոգորելու համար, և մեքենաներ՝ մանածագործական կամ այլ հիմքի վրա մածուկ քսելու համար, որոնք օգտագործվում են լինոլեումի նման հատակի ծածկույթների արտադրության մեջ. մեքենաներ՝ մանածագործվածքները կծկելու, հետ կծկելու, ծալելու, կտրելու կամ ծակելու համար՝

1 հատ

845210

Կարի մեքենաներ` կենցաղային

1 հատ

8465

Հաստոցներ փայտի, խցանի, ոսկորի, էբոնիտի, պինդ պլաստմասսաների կամ նույնանման պինդ նյութերի մշակման համար (ներառյալ մեխերով, ամրակներով, սոսնձով կամ այլ միջոցներով հավաքման համար մեքենաները)

ԵՏՄ ոչ անդամ պետություններից 0, իսկ ԵՏՄ անդամ պետություններից 1 հատ

8466

Մասեր և պարագաներ` նախատեսված բացառապես կամ հիմնականում 8456–8465 ապրանքային դիրքերում դասակարգված սարքավորումների համար՝ ներառյալ գործիքը կամ դետալներն ամրակելու հարմարանքները, ինքնաբացվող պարուրահատ գլխիկները, բաժանարար գլխիկները և այլ հատուկ հարմարանքներ հաստոցների համար. հարմարանքներ ամեն տիպի ձեռքի գործիքների համար նախատեսված աշխատանքային գործիքները ամրակելու համար

ԵՏՄ անդամ պետություններից 50 կգ

8467

Գործիքներ` ձեռքի պնևմատիկ, հիդրավլիկ կամ ներկառուցված էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական շարժիչով

1 հատ` յուրաքանչյուրից

8468

Սարքավորումներ և ապարատներ՝ ցածր ջերմաստիճանով զոդելու, բարձր ջերմաստիճանով զոդելու կամ եռակցելու համար, կտրելու համար պիտանի կամ ոչ պիտանի, բացի 8515 ապրանքային դիրքին պատկանող մեքենաներից և ապարատներից. մակերեսային ջերմամշակման համար մեքենաներ և ապարատներ՝ գազով աշխատող.

ԵՏՄ անդամ պետություններից 1 հատ

8470

Հաշվարկիչներ և գրանցման, վերարտադրության ու տվյալների տեսողական ներկայացման գրպանի մեքենաներ` հաշվարկիչի ֆունկցիաներով, հաշվապահական մեքենաներ, փոստային դրոշմանիշի մեքենաներ, տոմսային ապարատներ և այլ համանման մեքենաներ` հաշվիչ սարքերով, դրամարկղային ապարատներ

1 հատ` յուրաքանչյուրից

8471

Հաշվիչ մեքենաներ և դրանց բլոկներ, մագնիսական կամ օպտիկական հաշվիչ հարմարանքներ, տվյալները տեղեկատվության կրիչների վրա ծածկագրված տեսքով փոխանցող մեքենաներ և մեքենաներ` այդպիսի տեղեկատվությունը մշակելու համար` այլ տեղում չնշված կամ չհիշատակված

1 հատ` յուրաքանչյուր ենթադիրքից

8472

Այլ գրասենյակային սարքավորումներ (օրինակ` հեկտոգրաֆիական կամ բազմացնող տրաֆարետային ապարատներ, հասցեների մեքենաներ, ավտոմատ սարքվածքներ՝ թղթադրամներ տրամադրելու համար, մեքենաներ՝ մետաղադրամները տեսակավորելու, հաշվելու կամ փաթեթավորելու համար, մատիտներ սրելու մեքենաներ, սորատային մեքենաներ կամ մեքենաներ՝ երկաթակապերով ամրակելու համար)՝

0

8472 10 000 0

Պատճենահանող-բազմացնող մեքենաներ

1 հատ

8473

Մասեր և պարագաներ (բացի տուփերից, ծածկոցներից և համանման ապրանքներից` տեղափոխման համար)` նախատեսված բացառապես կամ հիմնականում 8469-8472 ապրանքային դիրքերում դասակարգված մեքենաների համար

10 կգ

8481

Ծորակներ, կափույրներ, փականներ և համանման ամրաններ` խողովակատարների, կաթսաների, ջրամբարների, գլանատակառների, բաքերի և համանման տարողությունների համար, ներառյալ ռեդուկցիոն և ջերմակարգավորիչ կափույրները

 20 կգ

8482

Գնդիկավոր կամ հոլովակավոր առանցքակալներ

20 կգ

8483

Փոխհաղորդիչ լիսեռներ (ներառյալ բռնցքավոր և ծնկավոր) և շուռտվիկներ, առանցքակալների տուփեր և սահքի առանցքակալներ՝ լիսեռների համար՝ ժանանիվներ և ատամնավոր փոխանցիչներ, գնդիկավոր կամ հոլովակավոր պտուտակային փոխանցիչներ՝ փոխանցատուփեր և արագության այլ վարիատորներ՝ ներառյալ հիդրոտրանսֆորմատորները, թափանիվներ և փոկանիվներ՝ ներառյալ փոկանիվների բլոկները, կցորդիչներ և սարքեր լիսեռների միացման համար (ներառյալ ունիվերսալ հոդակապերը)

50 կգ

8484

Միջադիրներ և նույնանման կապող տարրեր, թերթավոր մետաղից այլ նյութի համադրությամբ կամ մետաղի երկու կամ ավելի շերտերից բաղկացած, միջադիրների և նույնանման կապող տարրերի հավաքածուներ ու լրակազմեր՝ տարբեր բաղկացուցիչներով, փաթեթավորված կապոցներով, ծրարներով կամ նույնանման փաթեթավորմամբ, մեխանիկական խցվածքներ

20 կգ

85

Էլեկտրական մեքենաներ և սարքավորումներ, դրանց մասեր, ձայնագրող և ձայնավերարտադրող սարքեր, սարքեր` հեռուստատեսային պատկերի և ձայնի գրանցման և վերարտադրության համար, դրանց մասեր և պարագաներ, բացառությամբ.

1 հատ` յուրաքանչյուր դիրքից, բայց 2 հատից ոչ ավելի

8514

Արդյունաբերական կամ լաբորատոր էլեկտրական վառարաններ և խուցեր (ներառյալ ինդուկցիոն կամ դիէլեկտրիկ կորուստների երևույթների հիմքով աշխատող վառարանները), այլ արդյունաբերական կամ լաբորատոր սարքավորումներ նյութերի՝ ինդուկցիոն կամ դիէլեկտրիկ կորուստների երևույթների միջոցով ջերմամշակման համար

0

8530

Էլեկտրաազդանշանային սարքվածքներ՝ երկաթուղային գծերում, տրամվայի ուղիներում, ավտոմոբիլային ճանապարհներում, ներքին ջրային ուղիներում, կայանային հրապարակներում, նավահանգիստներում կամ օդանավակայաններում անվտանգությունը ապահովելու կամ երթևեկությունը կարգավորելու համար (բացի 8608 ապրանքային դիրքում ընդգրկված սարքավորումներից)

0

8534 00

Տպասխեմաներ

0

8535

Էլեկտրական ապարատուրա կոմուտացիայի կամ էլեկտրական շղթաների պահպանման համար կամ էլեկտրական շղթաներին միացնելու համար (օրինակ` անջատիչներ, փոխարկիչներ, ընդհատիչներ, հալուն ապահովիչներ, շանթարգելներ, լարման սահմանափակիչներ, լարման ցատկերի մարիչներ, հոսանքընդունիչներ, հոսանքահաններ և այլ միակցիչներ, միակցման տուփեր) 1000 Վ-ից ավելի լարման համար

0

8545

Ածխային էլեկտրոդներ, ածխային խոզանակներ, ածուխներ՝ լամպերի կամ մարտկոցների համար և այլ արտադրատեսակներ գրաֆիտից կամ ածխածնի այլ տեսակներից՝ մետաղի հետ կամ առանց մետաղի, այլ, որոնք կիրառվում են էլեկտրատեխնիկայում

0

8548

Թափոններ և ջարդոն՝ առաջնային տարրերի, առաջնային մարտկոցների և էլեկտրական կուտակիչների (ակումուլյատորների), սպառված առաջնային տարրեր, սպառված առաջնային մարտկոցներ և սպառված էլեկտրական կուտակիչներ, սարքավորումների կամ ապարատուրայի էլեկտրական մասեր` տվյալ խմբի այլ տեղում չնշված կամ չներառված

0

8507

Էլեկտրական կուտակիչներ, ներառյալ դրանց համար նախատեսված զտիչները, ուղղանկյուն (այդ թվում` քառակուսի) կամ այլ ձևի

2 հատ

8509

Կենցաղային էլեկտր

Ծախսերի բաշխումը գնորդի/վաճառողի միջև համաձայն Ինկոտերմսի


Image 1